Enneagram

Enneagram

Test podle Davida Danielse

Instrukce

Devět následujících odstavců popisuje devět rozdílných osobnostních typů. Žádný z těchto typů není horší nebo lepší než ostatní. Každý odstavec je jen zjednodušeným náhledem na jeden z devíti enneagramových typů.

1. Přečtěte si všechny popisy a vyberte tři odstavce, které se na vás nejlépe hodí. V žádném odstavci nehledejte kompletní popis své osobnosti. Každý z devíti odstavců vás může do určité míry vystihovat, ale vyberte ty tři, které vás popisují nejvíce ze všech.

2. Určete pořadí u vybraných odstavců tak, že první bude odstavec, který se na vás hodí nejlépe, druhý bude ten, který se na vás hodí méně a třetí, který se na vás hodí ještě méně.

Při výběru vždy berte v úvahu spíš celý odstavec nežli jeho jednotlivé věty bez kontextu. Ptejte se sami sebe: "Vystihuje mne tento odstavec jako celek lépe než ostatní odstavce?" Pokud byste i přesto měli s výběrem potíže, zamyslete se, jak by vás asi popsal někdo jiný. Osobnostní vzorce jsou nejzřetelnější na počátku dospělosti, takže se můžete zamyslet nad tím, jaké charakteristiky by vás nejlépe vystihovaly ve věku 20 - 30 let.

3. Poté, co si přečtete odstavce a vyberete ty, které se na vás nejvíce hodí, vyplňte formulář:

První volba:
Druhá volba:
Třetí volba:
 

Charakteristiky

A. Řídím se heslem "všechno nebo nic", zvláště v záležitostech, které se mě přímo týkají. Velmi si cením čest-nosti, síly a spolehlivosti. Člověk má to, co si sám zařídí. Nedůvěřuji ostatním, dokud neprokáží svou spolehli-vost. Jsem rád, když se mnou lidé jednají na rovinu, a poznám, když někdo není upřímný, lže nebo se pokouší o manipulaci. Činí mi potíže tolerovat slabosti jiných lidí, pokud nerozumím jejich příčinám anebo nevidím, že se snaží s nimi něco udělat. Také je mi zatěžko respektovat příkazy a doporučení autority, kterou nerespektuji nebo s ní nesouhlasím. Mnohem raději se sám ujímám vedení. Jen těžko skrývám své pocity, když jsem rozzlobený. Jsem vždy připraven postavit se za své přátele a blízké, zvlášť když mám pocit, že je s nimi nespravedlivě za-cházeno. I když možná vždycky nezvítězím, moji soupeři na mne hned tak nezapomenou.

B. Mám vysoké vnitřní nároky na správnost a sám se snažím žít podle těchto nároků. Mám schopnost rychle postřehnout, když je něco nesprávně, a vím, jak to napravit. S některými lidmi se mohu dostávat do konfliktu kvůli svému kritizování a puntičkářství, ale je pro mne těžké akceptovat, když se něco dělá špatně. Jsem hrdý na to, že když něco dělám, můžete se spolehnout, že to je správně. Někdy mě rozčiluje, když se lidé nesnaží nebo se chovají nespolehlivě či nepoctivě, ačkoliv se většinou snažím nedat jim to najevo. Řídím se heslem "nejdřív práce, potom zábava" a je-li to potřeba, potlačím svá přání a potřeby v zájmu práce.

C. Myslím, že dokážu vidět každou věc z mnoha různých hledisek. Někdy kvůli tomu mohu působit nerozhodně, protože vždycky vidím rub i líc. Schopnost nahlížet věci ze všech stran mi dává možnost dobře pomáhat lidem překonávat vzájemné rozdíly. Tatáž schopnost u mne ovšem také někdy způsobuje, že vnímám názory, snahy a potřeby druhých lidí víc, nežli své vlastní. Není u mne neobvyklé, že se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, kterou jsem právě dělal. Když se to stane, pak většinou proto, že věnuji svoji pozornost různým nepodstat-ným a bezvýznamným činnostem. Mám problém rozlišovat, co je pro mne skutečně důležité a snažím se vyhýbat konfliktům tak, že souhlasím s tím, co chtějí ostatní. Lidé mne obvykle považují za příjemného, milého a nekon-fliktního člověka. Málokdy mne něco rozzlobí natolik, abych se rozčílil přímo na někoho konkrétního. Mám rád pohodlný, harmonický život a přeji si, aby mne ostatní měli rádi.

D. Jsem vnímavý k pocitům ostatních. Nemusím je znát, abych věděl, co potřebují. Někdy bývá až frustrující, tolik si uvědomovat pocity druhých, zvlášť bolest a utrpení, protože pro ně nedokážu udělat všechno, co bych chtěl. Snadno rozdávám ze svého. Někdy si uvědomuji, že bych měl umět říkat NE, protože moje ochota vede k tomu, že věnuji víc energie péči o druhé než o sebe sama. Zraňuje mne, když si lidé myslí, že se s nimi snažím manipulovat nebo je ovládat, když jediné, o co mi jde, je rozumět jim a pomáhat. Rád bych působil jako vřelý a dobrosrdečný člověk, ale když mne někdo ignoruje nebo nedoceňuje, dost mne to rozruší a mohu být i nepříjem-ný. Snažím se dělat všechno, co je v mých silách, abych měl s lidmi dobré vztahy, protože jsou pro mne nesmír-ně důležité.

E. Snažím se být nejlepší ve všem, co dělám, a daří se mi dosahovat uznání a výborných výsledků. Jsem úspěšný a daří se mi skoro ve všem, do čeho se pustím. S tím, co dělám, se hluboce ztotožňuji, protože zastávám názor, že hodnota člověka do značné míry závisí na tom, co dokázal a jakého uznání tím dosáhl. Většinou mívám tolik práce, že své pocity a přemýšlení o sobě nechávám stranou, abych stihl všechno, co je třeba. Vždycky mám co na práci, a tak si jen málokdy dovolím jen tak sedět a nic nedělat. Jsem netrpělivý, když mne lidé zdržují a plýt-vají mým časem. Někdy bych nejraději sám dokončil práci, kterou někdo dělá příliš pomalu. Jsem rád, když mohu být v každé situaci vždycky nad věcí. Jsem soutěživý, ale také dokážu být dobrý spoluhráč.

F. Popsal bych se jako tichá, přemýšlivá osoba, která potřebuje víc času stráveného o samotě než většina ostat-ních. Obvykle spíše pozoruji, co se děje, než bych se do dění sám aktivně zapojoval. Nemám rád, když na mne lidé kladou mnoho požadavků anebo chtějí, abych rozebíral své pocity a mluvil o nich. Dokážu zpracovávat své pocity spíš když jsem sám než mezi ostatními, i zážitky často prožívám až teprve o samotě v myšlenkách, než přímo tehdy, když probíhají. Když jsem sám, skoro nikdy se nenudím, protože mám bohatý myšlenkový svět. Je pro mne důležité šetřit časem a energií, a tak se snažím žít jednoduchým, nekomplikovaným životem a být po-kud možno co nejvíce soběstačný.

G. Mám živou fantazii, zvláště, když jde o ohrožení mé jistoty a bezpečí. Obvykle dobře vycítím, co mi může uškodit nebo ublížit, a díky své představivosti prožívám stejný strach, jako by se to doopravdy stalo. Co se týká nebezpečí, používám jednu ze strategií: buď se mu vždy snažím vyhnout anebo mu vždycky až hazardně čelím. Své představivosti však také vděčím za důvtip a dobrý - i když snad trochu nekonvenční - smysl pro humor. Přál bych si, abych měl v životě trochu víc jistoty, ale mám tendenci nedůvěřovat lidem a věcem kolem sebe. Jsem schopen obvykle poznat slabé stránky toho, co někdo nabízí. Řekl bych, že mě kvůli tomu někteří lidé mohou pokládat za lstivého. Mám tendenci nedůvěřovat autoritám a sám se v roli autority také necítím ve své kůži. Protože si uvědomuji falešnost obecného mínění, většinou se identifikuji s vyděděnci společnosti. Pokud se jednou rozhodnu pro nějakou osobu nebo věc, jsem k ní velice loajální.

H. Jsem optimistická osoba a rád vyhledávám nové a zajímavé činnosti. Mám velmi pružnou mysl, která se rychle pohybuje mezi různorodými myšlenkami. Snažím se získat globální pohled na to, jak tyto různé myšlenky spolu souvisí, a jsem nadšený, když dokáži propojit koncepty, které se zprvu zdály neslučitelné. Rád pracuji na tom, co mne zajímá, a věnuji tomu mnoho energie. Jen těžko se vyrovnávám s nevděčnými a rutinními úkoly. Rád jsem při vzniku a plánování nějakého projektu, kdy je prostor otevřený pro nejrůznější možnosti. Když jsem se něčeho nabažil, je pro mne těžké u toho zůstat, protože už bych se chtěl věnovat další věci, která upoutává mou pozornost. Jsem-li na dně, raději se zabývám příjemnějšími myšlenkami. Věřím tomu, že lidé mají právo na příjemný život.

I. Jsem citlivá osoba s hlubokými emocemi. Často se cítím nepochopen a sám, protože mám pocit, že jsem jiný než ostatní. Ostatním může mé chování připadat nepřirozené, vytýkají mi mou přecitlivělost a přehnané emoce. Ve skutečnosti jde o mou touhu po citovém spojení a hluboký prožitek vztahu. Nedoceňuji současné reálné vztahy, protože obvykle chci to, co nemohu mít, a nevážím si toho, co mám. Hledání hlubokého spojení si s sebou nosím celý život a nedostatek takového spojení vede k melancholii a depresím. Někdy si říkám, jak to, že ostatní lidé mají víc než já - lepší vztahy a šťastnější život. Mám vytříbený vkus a žiji v bohatém světě citů a hlubokých významů.